چلوکوبیده ویژه شایلیویژهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی30000 تومان
چلوکوبیده مخصوصمجموعه رستوران و شیرینی شایلی29000 تومان
چلوکوبیده میکس شایلیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی27000 تومان
چلوجوجه کباب بدون استخوانمجموعه رستوران و شیرینی شایلی27500 تومان
خوراک کباب بختیاریمجموعه رستوران و شیرینی شایلی30000 تومان
خوراک کباب شترمرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی33000 تومان
خوراک کباب بلدرچینمجموعه رستوران و شیرینی شایلی39000 تومان
خوراک کباب برگمجموعه رستوران و شیرینی شایلی33000 تومان
خوراک کوبیده ترخون شایلیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی30000 تومان
خوراک کباب چنجه مخصوص شایلیمخصوصمجموعه رستوران و شیرینی شایلی36000 تومان
خوراک کباب سلطانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی35000 تومان
خوراک کباب ترشمجموعه رستوران و شیرینی شایلی36000 تومان
خوراک برگ گوسفندیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی40000 تومان
چلوگوشتمجموعه رستوران و شیرینی شایلی48000 تومان
چلو خورشت خلالمجموعه رستوران و شیرینی شایلی30000 تومان
دنده کباب سنتیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی53000 تومان
چلوخورشت فسنجانمجموعه رستوران و شیرینی شایلی26000 تومان
خوراک شاندیزمجموعه رستوران و شیرینی شایلی52000 تومان
خوراک جوجه کباب ویژه شایلیویژهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی23500 تومان
برنج زعفرانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی7500 تومان
فیله استیک انتخابی با سس خردل - قارچ - فلفلمجموعه رستوران و شیرینی شایلی46000 تومان
شف اسکالپمجموعه رستوران و شیرینی شایلی30000 تومان
خوراک جوجه فلورانتینهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی23000 تومان
خوراک کباب یونانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی28000 تومان
خوراک کباب بلغاریمجموعه رستوران و شیرینی شایلی31000 تومان
فیله مینیونمجموعه رستوران و شیرینی شایلی45000 تومان
خوراک جوجه کباب لبنانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی25000 تومان
فیله باربیکیومجموعه رستوران و شیرینی شایلی42000 تومان
جوجه چینیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی28000 تومان
بیف استروگانفمجموعه رستوران و شیرینی شایلی35000 تومان
چیکن شالتومجموعه رستوران و شیرینی شایلی21000 تومان
شنیتسل مرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی26000 تومان
پلو جوجه مدیترانه ایمجموعه رستوران و شیرینی شایلی28000 تومان
فیله بروشهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی35000 تومان
جوجه کباب مراکشیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی24500 تومان
چیکن پارمزانمجموعه رستوران و شیرینی شایلی29000 تومان
خوراک سیخ کباب ( هندی )مجموعه رستوران و شیرینی شایلی28000 تومان
کوردن بلومجموعه رستوران و شیرینی شایلی28000 تومان
چیکن تیکا ( هندی )مجموعه رستوران و شیرینی شایلی24500 تومان
پاستا کرم جیزمجموعه رستوران و شیرینی شایلی19000 تومان
خوراک استیک مرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی25000 تومان
فراید رایس با مرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی24000 تومان
فراید رایس با گوشتمجموعه رستوران و شیرینی شایلی33000 تومان
فراید رایس با میگومجموعه رستوران و شیرینی شایلی34000 تومان
سالاد بار شایلی : سوپ - انواع سالاد- ترشیجات و دسرویژهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی12000 تومان
سالاد سزارمجموعه رستوران و شیرینی شایلی10000 تومان
سالاد فصلمجموعه رستوران و شیرینی شایلی5000 تومان
قارچ گریل شدهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی10000 تومان
زیتونمجموعه رستوران و شیرینی شایلی5000 تومان
زیتون پروردهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی7500 تومان
سوپ روزمجموعه رستوران و شیرینی شایلی5000 تومان
ماست و خیارمجموعه رستوران و شیرینی شایلی4500 تومان
ماهی سالمونمجموعه رستوران و شیرینی شایلی50000 تومان
میگو کبابمجموعه رستوران و شیرینی شایلی40000 تومان
میگو پفکیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی29000 تومان
خوراک شیرماهیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی35000 تومان