پلو کردیویژهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی58000 تومان
آبگوشت کرمانشاهیویژهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی60000 تومان
چلوکوبیده مخصوصمجموعه رستوران و شیرینی شایلی42000 تومان
چلوکوبیده میکسمجموعه رستوران و شیرینی شایلی407000 تومان
چلوجوجه کباب بدون استخوانمجموعه رستوران و شیرینی شایلی35000 تومان
چلو کباب بختیاریمجموعه رستوران و شیرینی شایلی45000 تومان
خوراک کباب بلدرچینمجموعه رستوران و شیرینی شایلی65000 تومان
چلو کباب برگمجموعه رستوران و شیرینی شایلی55000 تومان
خوراک کوبیده ترخونمجموعه رستوران و شیرینی شایلی45000 تومان
خوراک کباب چنجه مخصوصمخصوصمجموعه رستوران و شیرینی شایلی51000 تومان
چلو کباب سلطانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی63000 تومان
چلو کوبیدهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی49000 تومان
چلوکباب برگمجموعه رستوران و شیرینی شایلی55000 تومان
چلوگوشتمجموعه رستوران و شیرینی شایلی70000 تومان
چلو خورشت خلالمجموعه رستوران و شیرینی شایلی40000 تومان
دنده کباب سنتیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی74000 تومان
چلوخورشت فسنجانمجموعه رستوران و شیرینی شایلی37000 تومان
خوراک شاندیزمجموعه رستوران و شیرینی شایلی79000 تومان
خوراک جوجه کبابویژهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی32000 تومان
برنج زعفرانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی7500 تومان
فیله استیک انتخابی با سس خردل - قارچ - فلفلمجموعه رستوران و شیرینی شایلی70000 تومان
شف اسکالپمجموعه رستوران و شیرینی شایلی39000 تومان
خوراک کباب یونانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی43000 تومان
خوراک کباب بلغاریمجموعه رستوران و شیرینی شایلی47000 تومان
فیله مینیونمجموعه رستوران و شیرینی شایلی70000 تومان
خوراک جوجه کباب لبنانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی33000 تومان
جوجه چینیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی36000 تومان
بیف استروگانفمجموعه رستوران و شیرینی شایلی50000 تومان
شنیتسل مرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی35000 تومان
پلو جوجه مدیترانه ایمجموعه رستوران و شیرینی شایلی37000 تومان
جوجه کباب مراکشیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی34000 تومان
خوراک استیک مرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی34000 تومان
فراید رایس با مرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی34000 تومان
فراید رایس با گوشتمجموعه رستوران و شیرینی شایلی58000 تومان
فراید رایس با میگومجموعه رستوران و شیرینی شایلی44000 تومان
سالاد بار شایلی : سوپ - انواع سالاد- ترشیجات و دسرویژهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی15000 تومان
سالاد سزارمجموعه رستوران و شیرینی شایلی15000 تومان
سالاد فصلمجموعه رستوران و شیرینی شایلی5500 تومان
قارچ گریل شدهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی10000 تومان
زیتونمجموعه رستوران و شیرینی شایلی6000 تومان
زیتون پروردهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی7500 تومان
سوپ روزمجموعه رستوران و شیرینی شایلی5000 تومان
ماست و خیارمجموعه رستوران و شیرینی شایلی5000 تومان
میگو کبابمجموعه رستوران و شیرینی شایلی54000 تومان
میگو پفکیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی54000 تومان
خوراک شیرماهیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی49000 تومان